site logo
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

דיסקליימר אתר

גישה לאתר שלנו מאשרת את הסכמתך לתנאים הבאים:

התוכן והפונקציונליות באתר מסופקים מתוך הבנה כי "בילדינג אקוויטי" ושותפיה (להלן – “בילדינג אקוויטי”) אינם עוסקים בזאת במתן ייעוץ או שירותים מקצועיים לך, שום תוכן אתר לא נועד לשמש או ייחשב כהשקעה , ייעוץ משפטי או מוסדר אחר, וכי אתה תישאר האחראי הבלעדי לשימוש שלך בכל תוכן האתר ותכיר בכך שכל הסתמכות על תוכן האתר תהיה לחלוטין על דעתך ועל אחריותך הבלעדית.

שום דבר באתר זה אינו מהווה הצעה, שידול, ייעוץ או המלצה לגבי כל מוצר או שירות להשקעה או הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת נייר ערך כלשהו.

"בילדינג אקוויטי" ממליצה לך לקבל ייעוץ מקצועי עצמאי משלך לפני קבלת החלטה כלשהי לגבי ביצוע השקעה לצורך קבלת הרשאות מגורים או אזרחות.

כל התוכן והפונקציונליות באתר מסופקים “כמות שהם”, ללא אחריות מכל סוג, בין מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת.

"בילדינג אקוויטי" וספקי התוכן של הצד השלישי שלה אינם מתחייבים, מפורשת או משתמעת, לגבי הבעלות, הדיוק או ההתאמה של תוכן האתר.

ל-"בילדינג אקוויטי" לא תהיה כל אחריות או אחריות לכל מידע המתפרסם באתרים מקושרים, הכלול בהגשות משתמש כלשהן המתפרסמות באתר או מסופק על ידי צדדים שלישיים. תביעות אחריות בנוגע לנזק שנגרם משימוש בכל מידע שנמסר, לרבות כל סוג של מידע שאינו שלם או שגוי, תידחה לפיכך.

לא "בילדינג אקוויטי" או ספקי התוכן של צד שלישי שלה יהיו אחראים לכל נזק או הפסדים עקיפים, מקריים, תוצאתיים או עונשיים או לאובדן הכנסות או רווחים, בין אם יודיעו על האפשרות של נזקים או הפסדים כאלה ובין אם לאו וללא קשר לתיאוריה של אחריות.

על אף שנעשה כל מאמץ להבטיח שהמידע הכלול במסמך זה נכון ועדכני, "בילדינג אקוויטי" אינה יכולה לקבל כל אחריות, משפטית או אחרת, לשגיאות או השמטות כלשהן.

חלקים מהעמודים או מהפרסום המלא, לרבות כל ההצעות והמידע, עשויים להיות מורחבים, ישתנו או יימחקו באופן חלקי או מלא על ידי המחבר ללא הודעה נפרדת.

שאלות והערות הנוגעות למידע על קישורים אלה יש להפנות לנקודת הקשר המתוארת באתר המקושר. קישורים אינם מרמזים על אישור "בילדינג אקוויטי" לדיוק המידע הכלול בהם או של הדעות המובעות. "בילדינג אקוויטי" אינה אחראית לכל תוכן המקושר או מפנה מדפים אלה.

המידע המסופק באתר זה אינו מיועד להפצה, או שימוש על ידי, כל אדם או ישות בכל תחום שיפוט או מדינה שבה הפצה או שימוש כאמור יהיו מנוגדים לחוק או לרגולציה או שיכפוף את "בילדינג אקוויטי" או חברות הבת והסונפות שלה לכל דרישת רישום בתוך תחום שיפוט או מדינה כזו.

כל הזכויות שמורות. אין לשכפל אף חלק מאתר זה בשום צורה או בכל אמצעי ללא אישור מראש ובכתב של "בילדינג אקוויטי". אתה רשאי להשתמש ולעיין במידע ובתמונות הכלולים בדפי בית אלה בעותק מודפס לעיונך האישי בלבד.

התוכן באתר הינו מידע כללי בלבד ואינו מהווה יעוץ כלכלי או משפטי. "בילדינג אקוויטי" ושותפיה אינה מתחייבים ו/או מצהירים הצהרה מכל סוג, באופן מפורש או מרומז, בנוגע לדיוק, אימות, תוקף, אמינות, זמינות ושלמות כל מידע אשר הוזכר לעיל. שימוש או הסתמכות על המידע האמור לעיל הוא לשימושך האישי בלבד ועל אחריותך בלבד. הינך מסכים לוותר ו/או לשפות את "בילדינג אקוויטי" מכל חבות הקשורה בשימוש המידע לעיל. אנו ממליצים להשיג יעוץ חיצוני עצמאי כלכלי ו/או משפטי לפני עשיית או דחיית כל פעולה המבוסס על התוכן במצגת זו.

המידע הכלול במצגת (וכל חומר אחר אשר הוצג בהקשר לו) הושג על ידי מקורות הנחשבים כאמינים. בעוד "בילדינג אקוויטי" אינה מפקפקת בדיוקו, "בילדינג אקוויטי" אינה מתחייבת, ערבה או מצהירה כל הצהרה מכל סוג בנוגע לטבעו. זוהי אחריותו של מקבל המידע לוודא באופן עצמאי את דיוק ושלמות המידע. כל תחזית, דעה, הנחה או הערכה שנעשה בהם שימוש לעיל הינם לדוגמא ואינם מייצגים ביצועי עבר, הווה או עתיד של הנכס. ערך העסקה למשקיע ו/או רוכש עתידי תלוי בגורמים רבים ביניהם, שיקולי מס ועוד מרכיבים, אשר על המשקיע ו/או יועץ המס של המשקיע לקחת בחשבון, יועצים כלכליים ומשפטיים צריכים לבצע בדיקה עצמאית נאותה לנכס ולקבוע האם הוא מספק את המשקיע ומתאים לו.

מאמצים רבים הושקעו על מנת לייצג באופן מדויק את העסקה. עם זאת, אין בכך להוות ערבות לתשואה ו/או רווח, "בילדינג אקוויטי" מציגה פוטנציאל אשר לא בהכרח משקף את התוצאה העתידית בפועל. אל לך להסתמך על תשואה, מכירה, הכנסות ו/או רווחים  על פי מידע שהוצג, והתוצאה עלולה להיות אחרת מסיבות שונות ומרכיבים אשר אין ל"בילדינג אקוויטי" שליטה עליהם כגון, מצב הכלכלה עולמי, שינויים בשוק, סטטוס אישי כלכלי וכדו'. ראוי להבין כי השקעה בנדל"ן כרוכה בסיכונים כמו בכל עסק אחר והשימוש במידע האמור לעיל הוא על אחריותך בלבד.

לעיתים יתכן והמידע מכיל טעויות כתיב, אי דיוקים או השמטות אשר יתכן שרלבנטיות לתיאור הנכס, תמחור, קידום, הצעות וזמינות. "בילדינג אקוויטי" שומרת את הזכות לתקן שגיאות, אי דיוקים והשמטות ולשנות ולעדכן את המידע ככל הנדרש ללא הודעה מוקדמת. "בילדינג אקוויטי" אינה מתחייבת לעדכן או לתקן את המידע במצגת ו/או באתר או בכל מקום אחר בו מוצג המידע, לרבות אך לא רק, מידע על תמחור, אלא אם נדרש על פי חוק.